Home Restaurátorské práce Kovářské a kovotepecké práce Hotel Centrál v Praze

Hotel Centrál v Praze

 
 

Restaurátorská zprávaRestaurátorská zpráva


Kovové prvky interiéru Hotelu Central


Rekonstrukce Hotelu Central
Hybernská ul. 10, Praha 1Houska & Douda
Buštěhrad 2004


I. LOKALIZACE PAMÁTKY
1. Kraj / okres: Praha
2. Obec: Praha 1
3. Adresa: Hybernská ulice č.10, č.p. 1001
4. Bližší určení místa popisem: střed Hybernské mezi Prašnou bránou a Masarykovým
nádražím
5. Název objektu, jehož součástí je restaurované dílo: K+K Hotel Central
6. Rejstříkové číslo památky v ÚSNKP: není přiděleno
7. Název restaurované památky: kovové prvky interiéru


II. ÚDAJE O PAMÁTCE
1. Autor (okruh, dílna): Friedrich Ohmann, Alois Dryák a Bedřich Bendelmayer
2. Sloh / Datování: ranná secese, 1901
3. Materiál / Technika: kovaná ocel, litina, mosazné odlitky a frézované jasanové dřevo
4. Rozměry: délka zábradlí 65 m, 12 kusů oválných mřížek 450 x 650 mm, litinová mřížka 750 x 750 mm
5. Předchozí známé restaurátorské zásahy: neevidované, poslední zásah v 60. letech 20. stol.


III. ÚDAJE O AKCI
1. Vlastník: K + K Hotels a. s.
2. Investor: Swietelsky a.s.
3. Závazné stanovisko: je uloženo u vlastníka
4. Návrh na restaurování: zpracován v roce 2003
5. Termín započetí a dokončení akce: 27.8. 2003 až 31. 3. 2004

Předmět restaurování
Předmětem restaurátorských prací byly dochované kovové prvky interiéru restaurovaného ranně secesního Hotelu Centra v Hybernské ulici v Praze.
Hotel Central je jednou z nejcennějších památek pražské ranné secese. Byl postaven v letech 1899 až 1901, podle návrhu vídeňského architekta a profesora na pražské Umělecko-průmyslové škole Fredricha Ohmanna, známého znalostí historických slohů a schopností aplikovat je v architektuře. Realizaci projektu převzali a provedli Ohmannovi žáci Alois Dryák a Bedřich Bendelmayer, kteří „vyšli z Ohmannovy skici průčelí a převedli jeho tvary na již vyhraněně secesní podobu. Florální motivy vystupňovali v originálně utvářeném liftu, jenž byl jedním z prvních pražských příkladů zvláštní symbiózy organického tvaru se strojem... mělo ještě pel překvapivé mimořádnosti a téměř surrealistické obraznosti.“ (viz Česká secese, 1982, s. 229 a s. 230).
Předmětem restaurování bylo zejména dekorativní zábradlí hlavního schodiště v celkové délce 65 m. Krásná kovářská-zámečnická práce s bohatými rostlinnými motivy, typickými pro secesi. Dále byly restaurovány shodně zpracované mřížky vzduchotechniky a litinová podlahová mřížka z přízemí u výtahu.
Mimo rámec restaurovaných kovových prvků byla podle dochovaného zábradlí vyrobena část zábradlí z 5. do 6. patra.
Dále byla podle historických fotografií a na základě konzultací se zástupci památkové péče vyrobeny a dodány další kovářsky a zámečnicky zpracované doplňky objektu Hotelu Central:
• nové nástavby zábradlí kryjící výtahovou šachtu,
• replika nedochované ozdobné oválné mříže výtahové kabiny a vstupní portály výtahu,
• výkladce uliční fasády a vstupní mřížová vrata,
• dvě pole zábradlí v předsálí hlavního sálu (divadla),
• velká oválná mříž vzduchotechniky divadla,
• dvě mříže balkónového zábradlí včetně madel,
• madla po obvodu balkónů.
Dále byly podle dobových snímků pasířsky vyrobeny repliky veškerých těles interiérového osvětlení společenských prostor historické části objektu.IV. POPIS PAMÁTKY

Zábradlí hlavního schodiště

Popis a stav
Zábradlí začíná v přízemí kónickým sloupkem a pozvolna stoupá se schodištěm podél výtahové šachty do 5. patra. Mříž zábradlí tvoří složité secesní rostlinné motivy. Dekorace části zábradlí mezi 4. a 5. patrem má rostlinné motivy zjednodušené – chybí výplně volut a proplétající se pruty.
Původní spoje jednotlivých polí byly provedeny nýtováním. Část zábradlí, která byla zjednodušená, měla spoje provedené rozdílně - svárem, avšak navenek spoje působily shodně.
V jednotlivých patrech byli při přestavbě hotelu odřezány vstupní portály do výtahové šachty a nástavby zábradlí.
Zábradlí navazující na portál bylo uříznuto plamenem ve 2/3 pole zábradlí a zakončeno železným úhelníkem.
Povrchová úprava nebyla jednotná a obsahovala mnoho různých nátěrů.


V. NÁLEZOVÁ (PRŮZKUMOVÁ) ZPRÁVA
(viz restaurátorský průzkum)


VI. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU
(viz restaurátorský záměr)


VII. KONCEPCE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU
(viz restaurátorský záměr)


VIII. POSTUP RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU
• před zahájením prací byla provedena kompletní kresebná a fotografická dokumentace, jednotlivé prvky byly pro následnou demontáž označeny
• po označení dílů byla jednotlivá pole postupně rozebrána, po sejmutí zabalena a převezena k dalšímu ošetření
• všechna demontovaná pole a kovové prvky byly po převozu na dílnu zbaveny starých fixačních povrchových vrstev
• demontované mosazné objímky-držák jasanového madla zábradlí byly mechanicky s použitím horké lázně zbaveny původních laků
• byla provedena oprava tvarových a mechanických deformací všech částí a prvků
• vyrobeny byly scházející prvky – kvítky, čepičky nýtů a další
• vyrobené prvky byly doplněny na poškozená místa zábradlí
• byly dolity scházející mosazné objímky držáku dřevěného madla
• mosazné objímky byly opracovány, vyleštěny, patinovány a konečná povrchová fixace byla provedena zaponovým lakem
• bylo restaurováno a doplněno dřevěné madlo z jasanového dřeva, procházející mosaznými objímkami
• povrch restaurovaných polí byl jemně očištěn jemným křemičitým abrazivem
• čistý povrch zbavený korozních produktů a zbytků původních nátěrů byl okamžitě fixován nátěrem základním zinkovým nátěrem
• na základě stratigrafie a konzultací s pracovníky památkové péče a projektanty interiéru byla stanovena barevnost a realizována finální povrchová úprava zábradlí (viz Použité technologie a materiály)
• pole byla zabalena, transportována na stavbu
• byla provedena závěrečná montáž zábradlí a osazení dřevěnými madlyIV. POPIS PAMÁTKY
Oválné větrací mřížky
(s dekorativním motivem v lunetách hlavního sálu)

Popis a stav

Kovářsky zpracované secesní mřížky vyrobené z pásoviny 10 x 5 mm o rozměrech 450 x 650 mm v celkovém počtu 12 kusů.
Mřížky byly součástí původního systému vzduchotechniky a byly osazeny napevno ve větracích otvorech do vrcholu lunet balkonů hlavního sálu (divadla). Tento systém větracích mříží původně doplňovala nedochovaná velká oválná mříž v čele sálu nad hlavním vchodem (podle dochované fotografie byla vyrobena replika). Kotvení mříží do štukového otvoru bylo provedeno na „kamenáče“. Do stropního otvoru z mříže vystupují čtyři kotevní pásoviny s otvory, kterými je mříž zajištěna do všech stran dlouhými ve stropním tělese kotvenými hřeby.
Konstrukčně a tvarově byly mřížky, s ohledem na svou nepřístupnost, bez výrazného poškození a deformací. Původní povrchová úprava nebyla před sejmutím patrná s ohledem na malířské nátěry a opravy, ale odpovídala ostatním mřížovým prvkům v objektu.V. NÁLEZOVÁ (PRŮZKUMOVÁ) ZPRÁVA
(viz restaurátorský průzkum)


VI. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU
(viz restaurátorský záměr)


VII. KONCEPCE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU
(viz restaurátorský záměr)


VIII. POSTUP RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU
• před sejmutím mřížek byla provedena kompletní kresebná a fotografická dokumentace
• po dokumentaci byly mřížky sejmuty, označeny, zabaleny a převezeny k dalšímu ošetření
• všechny mřížky byly po převozu na dílnu zbaveny starých fixačních povrchových vrstev
• byla provedena oprava drobných tvarových a mechanických deformací
• povrch restaurovaných mřížek byl očištěn jemným křemičitým abrazivem
• čistý povrch zbavený korozních produktů a zbytků původních nátěrů byl okamžitě fixován nátěrem základním zinkovým nátěrem
• na základě konzultací s pracovníky památkové péče a projektanty interiéru byla stanovena barevnost a realizována finální povrchová úprava zábradlí (viz Použité technologie a materiály)
• mřížky byly zabaleny a převezeny na stavbu
• byla provedena závěrečná montážIV. POPIS PAMÁTKY

Litinová podlahová mřížka
(z prostoru historického výtahu)

Popis a stav
Litinová mřížka o rozměrech 750 x 750 mm s jednoduchým dekorativním rastrem sloužila jako rohožka u vstupu do historického výtahu. Na několika místech byla poškozena, byla prasklá žebra rastru. Původní povrchová úprava nebyla patrná a ohledání potvrdilo, že se nedochovala.


V. NÁLEZOVÁ (PRŮZKUMOVÁ) ZPRÁVA
(viz restaurátorský průzkum)


VI. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU
(viz restaurátorský záměr)


VII. KONCEPCE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU
(viz restaurátorský záměr)


VIII. POSTUP RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU
• před vyjmutím mřížky byla provedena fotografická dokumentace
• po dokumentaci byla mřížka vyjmuta, zabalena a převezena k dalšímu ošetření
• byla provedena oprava prasklin litinové mřížky (svár litinovou elektrodou a obroušení)
• s ohledem na změnu rozměrů rekonstruované výtahové klece byla mřížka zmenšena na 750 x 500 mm
• povrch upravené mřížky byl očištěn jemným křemičitým abrazivem
• čistý povrch zbavený korozních produktů nebyl fixován základním zinkovým nátěrem, s ohledem na užití mřížky, při otěru povrchové barvy by prosvítala šedivá
• finální povrchová úprava mřížky byla provedena černou grafitovou barvou
• mřížka byla zabalena a převezena na stavbu
• bylo provedeno finální usazení mřížky


IX. POUŽITÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY

• Mechanické odstranění starých nátěrů plamenem, škrabkou a ocelovými kartáči.
• Finální tlakové očištění ocelových prvků jemným křemičitým abrazivem.
• Povrchová ochrana polí a konstrukčních prvků byla provedena zinkovou základní polyurethanovou jednosložkovou barvou Glasfix zn Prim výrobce Biopol.
• Konečná povrchová úprava zábradlí byla provedena bronzovým práškem rozmíchaným v lodním laku a protíranou olejovou barvou ( směsí odstínů Van Dyckova hněď a Umbra pálená) ředěnou lněnou fermeží.
• Mosazné prvky byly po patinování fixovány bezbarvým lesklým zaponovým lakem.
• Jasanová madla zábradlí byla mořena a fixována polyuretanovým lakem.
• Litinová mřížka byla povrchově fixována tabulovou grafitovou barvou.


X. DOPORUČENÝ REŽIM PAMÁTKY

Péče o zábradlí
Doporučujeme chránit zábradlí a mříže především provozem s co nejnižší prašností. Při opravách v objektu či malování všechny prvky pečlivě ochránit fólií před možným znečištěním malířskými barvami apod.
Mříže lze zbavovat prachu elektrostatickou prachovkou, silněji znečištěná místa je možno jemně otřít bavlněným hadříkem. Při znečištění například malířskou barvou lze místo otřít hadříkem namočeným do mýdlové vody a místo následně osušit. Litinovou mřížku lze při otěru povrchové vrstvy po očištění místa přetřít grafitovou barvou.


XI. PŘÍLOHY

Fotodokumentace
V Buštěhradě 20.10. 2004


Zpracoval: Ivan Houska