Home Restaurátorské práce Sakrální předměty Cínová křtítelnice v Polné

Sakrální předměty

 

Cínová křtitelnice

Děkanství Polná


Restaurátorská zpráva

Pasířství Houska & Douda
2006

Zadavatel: Děkanství Polná
Restaurátorské práce: Ivan Houska

Předmět restaurování:
Cínová křtitelnice z děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné

Cínová křtitelnice r.č. 026799

Zodpovědný restaurátor: Ivan Houska
oprávnění k restaurování MK č. 253/94, MK č. 12041 /1999
Realizace: 2005 - 2006© Ivan Houska 2006

Fotodokumentace je součástí zprávy.
zpracoval : Ivan Houska


Renesanční cínová křtitelnice

Datace: rok 1617
Umístění: Římskokatolická farnost Polná
registrační číslo: 026799, č. ÚSMKP není
Materiál: litý cín, ciselovaný, polychromovaný
Rozměry: výška 164 cm s jablkem, ostatní rozměry viz výkres
Značení: mistrovská ani městská cínařská značka nebyla žádná nalezena, pouze na spodní straně jablka je vyciselován monogram MGK
Dle regionálních záznamů je autorem křtitelnice údajně polenský cínař Doppler. Rodina s tímto příjmením v 17. století v Polné žila, ovšem věrohodný doklad o jejich profesním zaměření není znám.
V roce 1997 byly v rámci přípravy výstavy Rudolf II.a Praha, restaurovány rakve rodiny Žejdliců ze Schonfeldu, které byly původně v jejich hrobce v polenském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hrobový celek byl prezentován v katalogu vystavených exponátů na straně 454. Je zde zmiňována vazba mezi těmito rakvemi a křtitelnicí, protože vznikly ve stejném období a možná u jednoho výrobce. Reliéfní výzdoba rakve Polyxeny, dcery Rudolfa Žejdlice, má totožné motivy s křtitelnicí datovanou 1617.(viz katalogový list)

Popis:
Vlastní tělo křtitelnice je tvořeno osmibokým hranolem, který stojí na čtyřech esovitě prohnutých nohách, zakončených kopýtky. Z cínu odlité nohy jsou z vnitřní strany vyztuženy železným páskem, který vybíhá do kované rozviliny z révových lístků, ve středu svázaných prstencem a dole konkávně prohnutou trnoží. Na osmibokém víku, ve tvaru esovitě prohnutého komolého jehlanu, stojí soška sv. Jana Křtitele. Soška není původní a byla na víko křtitelnice osazena počátkem 20. století jako dar místního sochaře. Tělo a víko křtitelnice je sestaveno a spájeno z litého cínového plechu s následnou aplikací litých ozdob a tato zvolená technologie má blíže k pasířské práci. Na křtitelnici jsou aplikovány lité ozdoby v podobě okřídlených andílčích hlav (celkem 76 ks - čtyři druhy), čtyři kartuše obdélníkové s postavami evangelistů a čtyři kruhové kartuše s výjevy ze života Ježíše Krista (narození, křest, zvěstování a zmrtvýchvstání). Okraje obdélníkových polí na těle křtitelnice jsou rámovány páskou zdobenou arabeskou s andílčími hlavami a ptáky. Do těla křtitelnice se vkládá měděná rotační nádoba na svěcenou vodu s měděnou pokličkou, která nedosedá ne okraj měděné nádoby, ale na vymezující cínový „límec“. Na tomto límci je nápis s českým textem viz příloha. Pod měděnou nádobou na svěcenou vodu nebyl žádný stojan, takže tlak působil na cínový límec, který byl silně zkorodován a potrhán.


Stav před restaurováním:

Stav vnějšího povrchu cínu je poměrně zachovalý. Povrch pokrývá souvislá vrstva oxidu cínatého přecházejícího místně do oxidu cíničitého. Nesouvislost patiny je dána mechanickým čištěním a usazeninami zbytků čistících produktů, přecházejících časem do krust. Drobné tvarové deformace, praskliny a korozní ložiska mají původ v únavě materiálu poměrně slabé stěny cínového plechu z něhož je křtitelnice sestavena. Pod všemi aplikacemi byla značná okrajová koroze což se ukázalo po jejich demontáži.
Naopak vnitřní stěny cínu jsou napadeny masivní korozí a nánosy vápenatých a solných krust, pod nimiž je kov napaden kyselinou metaciničitou a tvoří ostrůvky tvrdých strupů, hluboce zakotvených do kovu. Po zkorodovaných nýtech na dně křtitelnice zbyly pouze potrhané otvory. Dno je ze dvou cínových plechů na sobě a koroze, která vznikla mezi oběma dny zvedla vnitřní více zkorodované dno ve středu asi o jeden centimetr.
Všechny nohy byly dříve opravovány v místech kontaktu s tělem křtitelnice, v horních volutách. Tyto opravy byly provedeny neodborně a jedna noha byla pod volutou úplně odtržena. Železné výztuhy nohou jsou k vnitřní straně přinýtovány každá třemi železnými nýty. Výztužný kříž pode dnem křtitelnice má konce zalité do volut zakončujících cínové nohy. U jedné voluty byla vlivem makročlánku koroze pásoviny až 90 %. Trnož svazující nohy byla prasklá. Konce cínových nohou stojící na zemi (kopýtka) byly silně zkorodované se silnými vrstvami vápenatých a solných krust.
Víko bylo deformované a prasklé jak u „zámku“ tedy petlice, tak i na druhé straně u zarážky. Dvě aplikace (andílčí hlavy) byly přichyceny šroubováním a na krapny. Na víku bylo několik předcházejících neodborných zásahu s použitím cínové pájky jiného složení a jiné barvy materiálu. Mystička ve tvaru kytky pod soškou měla vysazený střed olovem. Původní jablko s křížkem, které bylo po nahrazení soškou uschováno na děkanství, bylo deformované pádem, křížek byl přelomený, snýtovaný a natřen stříbřenkou.
Měděná nádobka na svěcenou vodu byla původně uvnitř pocínovaná. Na poškozeném dně měla silnou vrstvu vodního kamene. Poklička s datací 1637, měla popraskaný zapertlovaný okraj s chybějícím kouskem pertlu.

Restaurátorský postup
Po převozu a dokumentaci stavu před restaurováním byla provedena analýza pigmentů polychromie ze šesti míst na křtitelnici viz zprávu laboratoře NPÚ č. akce 146, (č. vzorků 656-661). Dále byla provedena prvková analýza kovu viz „Zpráva o provedení analýzy“ Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.
S ohledem na skutečnost, že v restaurátorském průzkumu a záměru, který zpracoval pan M.Eisler, nebyly brány v potaz zbytky polychromie na litých ozdobách křtitelnice, byl zvolen restaurátorský postup, vedoucí k zachování a ochránění zbytků původního zdobení křtitelnice. Možnosti byly dvě – ochránit místa se zbytky polychromie před působením zásadité lázně, který se používá pro odstranění korozních produktů, nebo všechny aplikace demontovat. Jako první krok jsme zvolili možnost ochránění bez demontáže. Po konzultaci s Ing.Karolem Bayerem z Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli a seznámení se s prací L.Strakové byly provedeny technologické zkoušky s vykrytím za použití cyklododekanu rozpuštěném v xylenu. Již po půl hodině expozice však začalo docházet k nežádoucí reakci na kovu a zkouška byla ukončena. Teprve na základě vyhodnocení výsledků technologických zkoušek s vykrytím barevné vrstvy bylo rozhodnuto o demontáži jednotlivých aplikací.
Pro přesné zmapování celkového vývoje a postupu restaurátorských prací jsem zvolil výňatky ze zápisů kontrolních dnů:

1.kontrolní den
1) Komise byla seznámena s výsledky rozšířeného restaurátorského průzkumu a provedenou
analýzou pigmentů polychromie

2) Bylo dohodnuto následující:

a) šetrně vyříznout vnitřní, korozí poškozené dno

b) demontovat kovové výztuhy nohou

c) provést technologické zkoušky na použití cyklododekanu při ochraně dochované
polychromie v průběhu restaurování. Hlavně při odstraňování korozních produktů
v roztoku hydroxidu sodném.

3) Na nejvíce poškozeném mezikruží již nejsou skoro žádné zbytky polychromie a korozní produkty mohou být odstraněny bez vykrývání. Před odstraněním korozních produktů musí být rytý nápis po obvodě zmapován tak, aby se v případě poškození dal rekonstruovat.

2.kontrolní den
1) Komise posoudila stav postupu restaurátorských prací a konstatuje, že byly provedeny následující kroky:
a) podrobná fotodokumentace památky
b) demontáž límce, dokumentace textů, ošetření v lázni a očištění od korozních produktů, vyrovnání mechanických deformací a započetí letování poškozených a vypadaných částí
c) očištění koule a květinového lůžka vrchlíku křtitelnice
d) očistění a restaurování sochy Jana Křtitele
e) očištění a vyrovnání mechanických deformací měděné nádoby s víkem, oprava okraje se stužujícím límcem
2) Konstatuje, že doposud nelze vyhodnotit možnosti separace zbytků původní polychromie, která je nutná jako její ochrana při ošetření v zásadité lázni. Vzhledem k tomu, že původní záměr restaurování s ochranou polychromie nepočítal, jsou tyto zkoušky nutné pro formulaci dodatku záměru, který bude rozhodující pro případné dodatky ke smlouvě. Restaurátor sdělí výsledky zkoušek obratem po jejich dokončení a současně předloží vlastníkovi návrh dodatku smlouvy.

3.kontrolní den
Byly provedeny technologické zkoušky s aplikací cyklododekanu k vykrytí povrchu cínu se zbytky polychromie. Krystalický cyklododekan byl rozpuštěn v xylenu (krystalky se rozpouštěly půl hodiny) a na dva anděly, demontované z víka křtitelnice, byl aplikován štětcem v několika vrstvách na lícovou stranu. Hlavy andělů byly před aplikací cyklododekanu pouze omyty v technickém benzínu od kapek vosku a umyty v teplé vodě s detergentem. Jeden anděl byl ponořen do 10% roztoku hydroxidu sodného. Po jedné hodině aplikace byl anděl vyjmut a opláchnut. Protože celý povrch ztmavnul a na hranách křídel se objevila světlá místa, nebyl vzorek již vrácen do roztoku hydroxidu sodného přesto, že koroze ze zadní strany, která nebyla kryta cyklododekanem, ještě nebyla uvolněna. Druhá hlava s aplikovaným cyklododekanem byla ponechána pro porovnání bez ponoru. Celý postup byl fotograficky dokumentován. Pod demontovanými hlavami andělů byla korozní ložiska.

Z těla křtitelnice byla demontována jedna kruhová kartuše. Pod kartuší byla v okrajích korozní ložiska, ale uprostřed je povrch cínu relativně velmi čistý, bez známek koroze s čitelným nápisem (viz fotodokumentace) určujícím která kartuše na toto místo patří.

Kované výztuhy nebyly zatím demontovány, protože hrozí deformace cínových nohou, kdyby nebyly také sejmuty. Důvodem pro jejich demontáž je korozní poškození výztužného kříže pode dnem křtitelnice, jehož konce jsou zality do koncových volut nohou.

Z výše uvedeného plyne, že izolace zbytku polychromie není vzhledem k době potřebné k odstranění korozních produktů pomocí cyklododekanu dostatečná, proto, vzhledem k zachovaným zbytkům polychromie, jako přímého předmětu ochrany, je přípustná demontáž aplikací s polychromií, jež nebudou namáčeny v hydroxidové lázni.

Jednotlivé části křtitelnice byly projednány s tímto závěrem:

Křížek – roznýtovat spodní břevno, navařit na ulomený spoj a opět snýtovat s břevnem. Upravit spodní část křížku. Prstenec bude přesunut nad úroveň tzv. stromečkového nasekání a spodní talířová základna bude sejmuta a vletována do vrcholové koule víka. Kříž bude pocínován a aretován v kouli.

Jan Křtitel – ponechat již zrestaurovaný stav (zůstává mírná deformace nohou)

Víko – demontovat všechny anděly, demontované hlavičky omýt technickým benzínem a teplou vodou s detergentem, povrch fixovat voskem, tělo víka zbavit koroze v hydroxidové lázni. Zámek bude rekonstruován dle analogií, v současné době ještě není známo detailní řešení. Stará vnitřní oprava bude z vnitřní strany odstraněna a po odstranění korozních produktů, bude toto místo lokálně retušováno. Povrchové sjednocení těla víka, bez úplného potlačení deformace, bude upřesněno po vyjmutí víka z lázně. Následně bude provedena zpětná montáž andělů a zaciselování letování z vnitřní strany.

Límec – dokončit restaurování límce ve schváleném a předvedeném postupu, zpětná montáž andílčích hlaviček. Budou použity čtyři nejvíce zachované hlavičky, čtyři torza, při nichž by rekonstrukce chybějící hmoty a následná cizelace prakticky vedla k úplné ztrátě vypovídací hodnoty, budou odevzdány vlastníkovi.

Ukázka rekonstrukce nápisu na límci.


Stav před restaurováním.Stav po odstranění korozních produktů.Zaletovaná jednotlivá ložiska korozního poškození.


Detail monogramu.


Stav po začištění zaletovaných míst.Stav po restaurování.


Tělo křtitelnice –

- demontovat kartuše a andílčí hlavy, ponechat zdobné rohovníky
- demontovat kovanou výztuhu cínových nohou, po demontáži kované výztuhy ulomená noha odpadne a zbývající tři cínové nohy oddělit v rovině prasklé nohy
- „otevřít“ voluty a demontovat výztužný kříž dna
- nedemontovat vnitřní dno, ale na několika místech odvrtat pouze z vnitřní strany otvory pro vypláchnutí
- demontované kartuše a anděly ošetřit stejně jako anděly na víku
- tělo křtitelnice zbavit koroze v hydroxidu sodném
- zacelit korozí nejvíce poškozená místa
- nastavit zkorodovaný konec výztužného kříže naplátováním
- kovanou mřížku očistit mechanicky v ohni, přeplátovat korozí zeslabená místa a povrchově upravit spolu s výztužným křížem tanátováním a následným voskováním
- povrchově upravený výztužný kříž namontovat na tělo schránky a spolu s kovanou výztuhou a cínovými nohami přinýtovat, zaletovat a zaciselovat
- zaletovat otvory ve dně

Konečná montáž do celku –

- spasovat tělo křtitelnice s límcem a víkem
- vyrobit vnitřní nosník pro měděnou nádobu na vodu
- povrchově sjednotit tělo křtitelnice
- přiletovat andílčí hlavy a kartuše
- zaciselovat spoje uvnitř křtitelnice
- závěrečná povrchová úprava
- vyhotovení podložek stojanu

4.kontrolní den
1) Komise posoudila stav postupu restaurátorských prací a konstatuje, že byly provedeny následující kroky:
f) dokončení restaurování límce s částečnou rekonstrukcí nápisu
g) úprava vrcholového křížku
h) restaurování jablka a mystičky pod jablkem, dolití horní, cínové misky a podložky
i) úplná demontáž všech ozdobných prvků
j) úplná demontáž kovaných výztuh a nohou
k) vysazení zkorodovaného konce jednoho ramene navařením v ohni
l) odstranění korozních produktů a krust z těla a víka křtitelnice
m) vyrovnání tvarové deformace víka, odstranění starších, neodborných oprav, vysazení poškozených míst, zaletování popraskaných částí, přeciselování povrchu
n) očištění ozdobných prvků (andílčích hlaviček) z víka

2) Komise se dohodla, že:
• víko – bude provedena rekonstrukce zámku dle předloženého výkresu, horní víčko jablka bude přiletováno a osazen kžížek montáží s vymezovací trubkou. Pod sošku sv.J.Křtitele bude vyroben jednoduchý kovový podstavec a soška bude protokolárně předána.
• límec – z původních osmi andělů budou zpět přiletováni čtyři a čtyři zbývající budou nahrazeny vybranými replikami, v nápisu bude rekonstruován konec slova „KLYMEN…“ tj. písmeno „T“ napodobivým způsobem.
• demontované ozdoby – zbytky polychromie budou po očištění fixovány Paraloidem B72
• tělo – bude provedena rekonstrukce zámku dle předloženého výkresu, vnitřní konstrukce pro měděnou nádobu bude provedena z měděné pásoviny, upevnění výztužného kříže bude provedeno šroubovým spojem, který bude podložen.
• nohy – dochovaný stav povrchu na nohách ( a též aplit) bude v zásadě respektován a chemicky ošetřený cín, který byl zbaven všech korozních produktů a tudíž i patiny, bude na pohledových plochách patinací přiblížen výchozímu stavu, čímž se potlačí stávající kontrast mezi čištěnými částmi a částmi nesoucími zbytky polychromie a tedy nevystavených lázni. Z důvodu nutnosti dolévání horního volutového ukončení nohou budou tyto v nejnutnější míře očištěny a spodní ukončení s rozsáhlými minerálními depozity ošetřeny chemicky. Andělíčkové na volutách budou kompozičně doplněny o chybějící části křídel ve dvou případech tak, aby nebyl poškozen dochovaný povrch hlaviček.


5.kontrolní den
1) Komise posoudila stav postupu restaurátorských prací a konstatuje, že byly provedeny následující kroky:

• víko – byla provedena rekonstrukce zámku dle předloženého výkresu, horní víčko jablka bylo přiletováno a osazen křížek montáží s vymezovací trubkou.
• límec – v nápisu bude rekonstruován konec slova „KLYMEN…“ tj. písmeno „T“ napodobivým způsobem.
• demontované ozdoby – zbytky polychromie byly po očištění fixovány Paraloidem B72
• tělo – byla provedena rekonstrukce zámku dle předloženého výkresu, vnitřní konstrukce pro měděnou nádobu byla vykována ze železa, upevnění výztužného kříže bylo provedeno šroubovým spojem spolu s vnitřní konstrukcí.
• nohy – dochovaný stav povrchu na nohách byl v zásadě respektován a chemicky ošetřený cín, který byl zbaven všech korozních produktů a tudíž i patiny, byl na vybraných pohledových plochách patinací přiblížen výchozímu stavu, čímž se potlačí stávající kontrast mezi čištěnými částmi a částmi nesoucími zbytky polychromie a tedy nevystavených lázni. Z důvodu nutnosti dolévání horního volutového ukončení nohou byly tyto v nejnutnější míře očištěny a spodní ukončení s rozsáhlými minerálními depozity bylo ošetřeno chemicky. Andílkové na volutách byly kompozičně doplněny o chybějící části křídel ve dvou případech tak, aby nebyl poškozen dochovaný povrch hlaviček.


2) Komise se dohodla, že:

• Pod sošku sv. Jana Křtitele bude vyroben jednoduchý podstavec a základna sošky bude dolita, soška posléze protokolárně předána.

• Z původních osmi andělů na límci budou zpět přiletováni čtyři a čtyři zbývající budou nahrazeny vybranými replikami.

• Celková povrchová úprava křtitelnice bude provedena lokální patinací respektující výchozí stav díla po očištění s respektováním výrazových kontrastů daných samotným zabarvením cínu (nohy versus nádoba a víko, chemicky čištěná nádoba a víko versus figurální aplikace). Vnitřek nádoby bude ponechán bez patinace. Na závěr bude provedena konzervace.

Režim památky
Předmět by měl být uložen při teplotě kolem 18° C s maximálním kolísáním v rozmezí 5° C. Kolísání relativní vlhkosti by mělo být minimální. Povrch předmětu je opatřen ochranou vrstvou konzervačního vosku, kterou je nutné chránit před poškozením (poškrábání, odření, vlhkost,čistící prostředky a jiné chemikálie…), proto se povrch nesmí přelešťovat ani jinak čistit, v případě nutnosti pouze šetrně otřít prach suchým a jemným hadříkem. Při kontaktu s předmětem je vhodné používat čisté bavlněné rukavice.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16