Home Restaurátorské práce Sochařská díla z kovu Gloriet Ploskovice

Gloriet Ploskovice

 
 

Restaurování měděné plastiky orla a koruny

z atiky glorietu v zahradě zámku Ploskovice - 2005


I. Lokalizace památky
Kraj: Ústí nad Labem
Atika glorietu státního zámku Ploskovice
Projektant: Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa - GIRSA AT spol. s r.o.
Předmět restaurování:
Zlacená tepaná měděná plastika orla v nadživotní velikosti a koruny, uložená v depozitáři zámku, původně umístěná na vrcholku glorietu zámeckého parku.

II. Údaje o památce
Plastika byla vytvořena pravděpodobně na počátku 50. let 19. století v období znovuzrození zámku Ploskovice. V roce 1848 se rakouský císař Ferdinand I. Habsburský (poslední český korunovaný král Ferdinand V.) vzdal trůnu. Přesídlil na Pražský hrad a za jedno ze svých letních sídel si zvolil zámek Ploskovice, který byl mezi léty 1849 až 1854 rozšířen, renovován a „moderně“ vybaven. Do tohoto období spadá úprava zámeckého parku, kde byly na atice glorietu vztyčeny symboly císařského majestátu koruna a orlice.

III. Údaje o akci
Původní záměr byl restaurovat deponovanou památku, navrátit jí do depozitáře a vyrobit repliku, která by byla instalována do parku. Tento záměr byl však v průběhu prací pozměněn. Plastika byla restaurována tak, že se mohla opět vrátit na své původní místo do zámeckého parku.
Památka byla převezena do restaurátorského ateliéru dne 11. 11. 2003 a na atiku glorietu v parku zámku Ploskovice byla instalována, po jeho nezbytných stavebních a restaurátorských úpravách, dne 14. 10. 2005.

IV. Popis památky
Jedná se o plastiku orla (-ici) s rozpjatými křídly a dolů stočenou, mírně nakloněnou hlavou, sedícího ve zlaté koruně umístěné na vysokém jehlanu vztyčených trámů.
Jehlan je zakončen hlavicí, na které je na konstrukčních kovaných výztuhách připevněna koruna a v ní stojící orel, který, shlíží dolů do parku směrem k zámku.


Stav glorieta před restaurováním. Orlice byla uložena v depozitáři.


V. Popis stavu památky před započetím restaurátorských prací
Koruna
Přesto, že jsme měli pochybnosti, jedná se pravděpodobně o původní část plastiky. Korozí narušené kotvení koruny nebylo původní, kované výztuhy, připevněné z boku na trámové konstrukci a vybíhající nad hlavici trámů do kotevního prstence, jsou též pozdějšího data. Jako konstrukční prvek jsou zde použity již šestihranné matice. Koruna byla povrchově upravena lakováním a zlacením, jak prokázaly statigrafické zkoušky.

Orel (-ice)
Plastiku tvoří čtyři samostatné prvky: dvě křídla, demontovatelný hřbet, umožňující přístup ke kotevním prvkům, a monolitní korpus s ocasem, hlavou a nohami.
Plastika byla ve velmi špatném stavu. Povrchová úprava byla zcela degradovaná. Původně byla provedena několika vrstvami nátěrů a zlacením plátkovým zlatem, jak potvrdil statigrafický průzkum. Korozní produkty mědi tvořily azurit, který je ve zdejší atmosféře poměrně vzácný. Silnou korozí byly postiženy všechny železné konstrukční dochované prvky a narušen rovněž povrch měděných dílů. Okraje měděného pláště byly potrhané. Cínem letované spoje byly popraskané.
Původní hlava orla se nedochovala. Byla nahrazena neuměle vyrobenou replikou. Do krku korpusu byla zapuštěna a připevněna ze dřeva vyrobená napodobenina orlí hlavy, která byla následně pobita železným plechem. Z této hlavy se dochovalo pouze zkorodované torzo.
Korpus je dutý, složený z vytepaných dílů, které byly spojeny nýtováním. Spoje byly následně přeletovány cínem, aby se zabránilo zatékání dešťové vody do korpusu. Nohy jsou, s ohledem na usazení plastiky do koruny, jako do hnízda, zjednodušené, dole otevřené, nemají pařáty. Zdola z kotevního prstence koruny procházejí otevřenýma nohama do korpusu konstrukční železa, která se k nosné konstrukci korpusu připevňují shora, montážním otvorem odnímatelného hřbetu.
Křídla jsou samostatná, plochá s reliéfem jednotlivých letek peří. Jsou tepaná, podobně jako ostatní původní části plastiky z měděného plechu o síle cca 1 mm. Připevněna byla k původní (dochované) kované konstrukční pásovině železnými nýty. Pravému křídlu chyběla špička, poslední tři letky.Orel, stav před restaurováním.Detail torza hlavy orla, stav před restaurováním.Hlava orla po rekonstrukci.


Kotevní prvky
Většina původních konstrukčních prvků byla silně poškozena korozí. Tvořily ji kované části složené ze čtyř výztuh kotvících nosný prstenec plastiky nad hlavicí trámové pyramidy, k němuž je připevněna koruna, dále dvě konstrukční železa vstupující do nohou orla, kde jsou v korpusu spojena šroubovým spojem s vnitřní konstrukcí korpusu a nosnou pásovinou křidel. Na spodní páskovinu byla konstrukční železa přivařena. Pravděpodobně se jednalo o úpravu kotevních prvků, kdy byl orel umístěn na jakési kopuli viz dobové foto.Nové kotevní prvky z korozivzdorné oceli.

VI. Koncepce a vlastní postup restaurátorského zásahu

• byla provedena podrobná dokumentace stavu památky (písemná a fotografická)
• jednotlivé prvky byly postupně demontovány a popsány
• povrch měděných částí byl očištěn chemicko-mechanickou cestou
• chybějící části křídel byly doplněny nově vytepanými díly z mědi
• mechanická poškození a průstřely plastiky byly opraveny přeplátováním a nýtováním
• korpus byl v místech montáže křídel posílen podložením
• montážní otvor v hřbetu orla byl upraven tak, aby byla tato část zad snímatelná, a nikoli připájená napevno po dokončení montáže jako tomu bylo původně
• železné, konstrukční a výztužné prvky byly nahrazeny replikami z nerezavějící oceli
• konstrukční prvky kotvení celé plastiky nad hlavici trámového jehlanu byly provedeny dle dochované fotodokumentace
• byla provedena rekonstrukce hlavy orla a vytepána z měděného plechu replika, v nozdrách skloněné hlavy byl ponechán otvor pro odtok kondenzované vody
• z měděného plechu byla vytepána a doplněna chybějící lilie na koruně
• byl opraven potrhaný plášť koruny
• provedena montáž koruny na novou nerezovou kotevní konstrukci
• železné prvky kotvení koruny k prstenci byly nahrazeny měděnými pásky
• všechny pohledové měděné části plastiky byly povrchově upraveny plátkovým zlacením
• horní plocha křídel a hřbetu orla byla ponechána ve žlutém nátěru (stanoveno dle pohledu ze zámku)V průběhu montáže.Celkový pohled, stav po restaurování.